REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.miooudesign.com

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod domeną www.miooudesign.com.
2. Właścicielem i administratorem sklepu jest Katarzyna Galicka-Szer prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MIOOU Katarzyna Galicka-Szer, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługującą się numerami NIP: 7261333431 i REGON: 383352251.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Konsumentem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MIOOU Katarzyna Galicka-Szer, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7261333431 REGON 383352251,
2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Konsument – Klient lub Przedsiębiorca, który złożył lub zamierza złożyć zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
5. SklepSklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym za pośrednictwem którego Konsument może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych usług Sklepu.
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży.
9. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Konsumenta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
12. Umowa SprzedażyUmowa Sprzedaży Produktu – zawierana albo zawarta między Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne zaakceptowaniem Regulaminu Sklepu.
13. Rachunek Bankowy – Rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank S.A.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 90-365 Łódź ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3
2. Adres e-mail Sprzedawcy: mioou.design@miooudesign.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 666314181
4. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Konsument może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 czasu środkowoeuropejskiego CET (Central European Time).
6. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 21 1140 2004 0000 3202 7878 5259 prowadzony przez mBank S.A.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Internet Edge, Google Chrome lub inną działającą w podobnych zakresie,
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Konsumenta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Konsumenta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych (PLN) oraz euro (EUR).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Konsumenta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Konsument jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może być powiązany z obowiązkiem zapłaty cła lub innych podatków zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kosztów dostawy Konsument powinien skontaktować sie z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”,
b) przejść do koszyka, a następnie kliknąć przycisk „CHECKOUT”,
c) skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
e) jeżeli wybrano możliwość wysłania na inny adres, to należy wypełnić formularz podając inny adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
g) w zależności od wybranego przez Konsumenta sposobu płatności, opłacić Zamówienie klikając przycisk “KUPUJĘ i PŁACĘ”

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Dostawa Produktów na obszarze Polski i Unii Europejskiej odbywa się pod adres wskazany przez Konsumenta w trakcie składania Zamówienia.
2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski z pomocą Poczty Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi przesyłki i kosztów opakowania.
3. Dostawa zagraniczna realizowana jest przy pomocy Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy zależy od adresu dostawy i sposobu dostarczenia przesyłki.
4. Koszty przesyłki zakupionych Produktów ponosi Konsument. Do każdego przesyłanego Produktu załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura).
5. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN), euro (EUR) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
6. Konsument ma możliwość zapłacenia za zakupione Produkty:
1. kartami kredytowymi płatniczymi za pośrednictwem serwisu udostępnionego przez Stripe, Inc. z siedzibą pod adresem 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103 w Stanach Zjednoczonych – karta kredytowa zostaje obciążona w momencie dokonania płatności,
2. za pośrednictwem serwisu udostępnionego przez PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu,
3. przelewem bankowym na Rachunek Bankowy Sprzedawcy.

§ 8
Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Konsumenta płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą, Konsument obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 10 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na Rachunek Bankowy Sprzedawcy.
5. W przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą początek biegu terminu dostawy Produktu do Konsumenta liczy się od dnia uznania Rachunku Bankowego Sprzedawcy.
6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, na terenie Europy oraz wybranych krajów świata.
7. Dostawa Produktu do Konsumenta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Konsumentowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 9
Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania).
2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Obowiązki Sprzedawcy

1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

§ 10
Reklamacja i gwarancja

Produkt może zostać zwrócony w ciągu 14 dni. Jednak musi być nieuszkodzony, w przeciwnym razie Produkt nie będzie przyjęty. Szczegółowe warunki zwrotów i reklamacji poniżej.

Zwroty

1. Konsumentowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres MIOOU podany w niniejszym Regulaminie.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Zwracany Produkt musi być nieuszkodzony oraz powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Za złe spakowanie przesyłki powodujące uszkodzenie produktu w transporcie odpowiada Konsument.
5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Konsumenta koszty wysyłki.
7. Zwrot pieniędzy za odesłany Produkt zostanie nadany na podany przez Konsumenta numer konta w ciągu od 3 do maksymalnie 14 dni od dostarczenia zwrotu Produktu. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za Produkty objęte Umową Sprzedaży, co do której Konsument skorzystał z prawa odstąpienia oraz koszty dostawy Produktów do Konsumenta.
8. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu lub dostarczenia do sklepu Produktu niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
9. Zakupiony Produkt należy zwrócić na poniższy adres:
MIOOU ul.Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź z dopiskiem „Zwrot”.
10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje dotyczące Produktów

1. MIOOU jako Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mioou.design@miooudesign.com a Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia ich w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Reklamowany Produkt należy przesłać na własny koszt, a jeśli reklamacja zostanie rozstrzygnięta na korzyść Konsumenta, koszty wysyłki zostaną zwrócone do wysokości kosztów wysyłki pobieranych przez sklep www.miooudesign.com.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Konsumentów.
1. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MIOOU o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Konsument może zgłaszać pisemnie na adres:
MIOOU ul.Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź lub mailowo pod adres mioou.design@miooudesign.com.
3. W reklamacji Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie Internetowym

1. Administratorem danych osobowych Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Konsumenta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Konsumenta zakupów. Dane zbierane przez administratora obejmują: Imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców – nazwa firmy oraz numer NIP.
3. Dane osobowe Konsumentów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, działań księgowych, a jeżeli Konsument wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zawarcia pierwszej Umowy Sprzedaży.
5. Odbiorcami danych osobowych Konsumentów Sklepu Internetowego mogą być:
1. W przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
2. W przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
3. W każdym przypadku – firmie konfekcjonującej obsługującej Sprzedaż Internetową oraz firmie księgowej.
6. Konsument ma prawo dostępu w każdym czasie do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
7. Organem nadzorującym poprawność gromadzenia oraz przechowywania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego Konsument może zgłaszać uchybienie ww. zakresie.

§ 13
Własność intelektualna

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.miooudesign.com, w tym projekty Produktów, korzystają z ochrony prawnej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Katarzyny Galickiej-Szer wykonującej działalność gospodarczą pod firmą MIOOU.
2. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków, innych materiałów umieszczonych nastronie stanowią własność firmy MIOOU.
3. Konsument nie może bez uprzedniej zgody firmy MIOOU:
a) wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej www.miooudesign.com lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych,
b) modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści do innych opracowań takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.
4. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.miooudesign.com, bez zgody pisemnej Sprzedawcy.
5. Wykorzystanie, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony internetowej www.miooudesign.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.